Chen Sai Hua Kuan @ Sai Hua Kuan


Something Nothing

Air Nothing but something

Air something  yet nothing

Thinking something yet nothing  

Something thinking yet nothing

Wind moving now nothing
 
Plant growing now dying

Born something death now nothing